Groot gebrek aan kennis

The fundamental problem of the way in which GM foods have been approved is that they haven't really been tested properly at all. All that has happened is something which I would characterise as an exercise in wishful thinking. Dr. Erik Millstone, Sussex University, (artikel bij NGIN)

Comprehensive study shows immense deficiencies in GM safety studies

In a first comprehensive review of the published scientific data regarding
genetically modified crops, researchers have reported that simple
conclusions cannot yet be drawn because the crucial studies have not been done. For this review, the researchers examined only studies that other scientists had determined were of high-enough quality to merit publication.
The researchers found that while GM crops hold potential for both risk and benefit, scientists still know little about the likelihood even of the
environmental threats of greatest concern. Also, almost no studies have been published documenting ecological benefits. In their study, in which they call for new research, the authors say current data indicate that assessing ecological risk is likely to be complex, with risk varying among crops, even among strains of a single crop, between environments and over time. Some risk, they say, may be so difficult and time consuming to assess to be effectively unknowable (Wolfenbarger and Phifer, 2000, Science 290).
Genetic Engineering Newsletter Nr. 18, January 2001

Crops of Uncertain Nature?

Controversies and Knowledge Gaps concerning Genetically Modified Crops
Plant Research International (PRI, Wagenings onderzoeksinstituut)
(in opdracht van Greenpeace, 2000).

Deze studie identificeert diverse gebieden met controversiële, fragmentarische of ontbrekende kennis van ontwerp, functioneren en toepassing van genetisch gemodificeerde (GM) gewassen, vanuit een natuurwetenschappelijk gezichtpunt. Van deze gebieden worden de biologische en agronomische wetenschappen hier met name besproken, en worden aspecten op andere relevante wetenschapsgebieden, waaronder filosofische, ethische, sociaal-economische en legale, aangegeven wegens het grote belang daarvan voor het maatschappelijk debat over GM (voedsel)gewassen. De genoemde controversen en kennishiaten blijken aanwezig te zijn op alle biologische organisatieniveaus van DNA en cellulair metabolisme tot organismaal en agro-ecosysteem niveau.

Controversiële onderwerpen, veelal met kennishiaten, zijn:

Deze resultaten tonen de fragmentarische aard van de huidige kennis van de genoomstructuur en -functie en de regulatie van genexpressie in het algemeen, en de beperkte kennis van verscheidene fysiologische, ecologische, agronomische en toxicologische aspecten die relevant zijn voor de gerealiseerde en geplande genetische modificaties van planten. Of en in welke geval deze beperkte kennis beschouwd kan worden als relevant voor het maatschappelijk debat over GM en als voldoende voor adekwate risicobeoordingen zijn onderzoeksvragen die een interdisciplinaire aanpak vereisen.

Algemene conclusie
Dit rapport identificeert, vanuit natuur-wetenschappelijk oogpunt gezien, ongeveer 30 onbeantwoorde vragen (waaronder een dozijn controversiële onderwerpen) met betrekking tot de aard en het gebruik van de huidige genetische gemanipuleerde gewassen.
De bevindingen demonstreren de fragmentarische aard van de huidige kennis van genoom structuren en van het functioneren en reguleren van gen-expressie, evenals de onevenwichtige en beperkte kennis van de fysiologische, ecologische, agronomische en toxicologische gevolgen van de huidige genetische manipulatie van gewassen.
Deze inventarisatie van de beschikbare literatuur leidt tot de conclusie dat er bij het ontwerpen en maken van genetische gemanipuleerde gewassen veel 'trial and error' te pas komt en dat verscheidene onbedoelde neven-effecten, blijkbaar door een gebrek aan of het niet gebruiken van kennis, niet waren voorzien. Aan de andere kant worden enkele voorbeelden gepresenteerd waar het gebruik van interdisciplinaire kennis heeft geleid tot een beter begrip van de mogelijke gevolgen van het gebruik van genetisch gemanipuleerde planten.

(opvraagbaar bij Greenpeace, tijdelijk uitverkocht bij PRI)