Patenten op leven

Wat is een patent?

Ideeën kunnen worden beschermd door middel van het Intellectueel Eigendomsrecht (Intellectual Property Right - IPR). Hieronder vallen bijvoorbeeld ook het bekende © copyright en TM Trade Mark. Hoewel intellectuele eigendomsrechten nog steeds eennationale aangelegenheid zijn, zijn op internationaal niveau bindende regels vastgesteld voor nationale wegeving. Deze regels izjn vastgesteld in het TRIPS-verdrag (Trade Related aspects of Intellectual property rightS), dat onderdeel uitmaakt van de verdragen van de World Trade Organization (WTO).

Een patent is een vorm van intellectueel eigendomsrecht dat alleen verstrekt wordt voor uitvindingen, Het is tevens de sterkste vorm van intellectueel eigendomsrecht. Patenten geven de patenthouder tot 20 jaar lang het exclusieve recht om een vinding te gebruiken, te maken en te verkopen.

Een patent is niet een vergunning. Een patent geeft de houder ervan geen verdere rechten zoals de productie en handel in de uitvinding. Het betekent slechts bescherming tegen commerciele exploitatie door derden.

Om als uitvinding gekwalificeerd te worden, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. :
- bruikbaarheid: in de aanvraag moet uitgelegd worden waarvoor een vinding gebruikt kan worden en waarom het nuttig is
- nieuw: een vinding mag nog niet eerder toegepast of publiek bekend gemaakt zijn,
- het moet inventief zijn: dingen die teveel voor de hand liggen zijn niet patenteerbaar, er moet een nieuwe intellectuele stap of uitvinding gedaan zijn.

In de Nederlandse Rijksoctrooiwet worden op dit moment bestaande zaken, zoals planten en dieren, niet als uitvinding beschouwd en kunnen daarom per definitie niet gepatenteerd worden. Patenten op planten en dieren zijn in die wet expliciet uitgesloten van octrooieerbaarheid (maart 2001). Dit zal veranderen als de Europese Octrooirichtlijn geï mplementeerd wordt.


Voor nieuwe planterassen bestaat er overigens het kwekersrecht, waarmee een kweker wel bepaalde rechten op een ras heeft, maar andere kwekers een plant wel verder mogen ontwikkelen zonder rechten te hoeven betalen.

Patentaanvraag
In een patentaanvraag wordt de vinding beschreven, en wordt beschreven op welke bestaande kennis een vinding is gebaseerd. Tot de aanvraag is gepubliceerd mag de uitvinding nergens anders bekend gemaakt zijn.

Een patentaanvraag wordt beoordeeld op grond van de drie bovengenoemde criteria, en er wordt gekeken of er al een patent bestaat op de vinding.