NPG Nieuwsm@il No.3.

NPG-nieuwsm@il 1999.dec.15 (nr. 3)

24-11 t/m 15-12

Geachte abonnee,

Door omstandigheden is de nieuwsbrief een week te laat. Vandaar dat hij dit keer extra lang is. Het blijft de bedoeling een keer per week een update te geven over de belangrijkste ontwikkellingen. Excuses voor de onstane vertraging.

De bronnen die voor de nieuwsbrief worden gebruikt zijn de volgende e-maillijsten: Ban-GEF, Biotech Activists, Gentech, Gen, Cornell Univ., ISB, Sanet, Unlikely Suspects, BIO-IPR en NGIN. Aangezien vele berichten op meerdere lijsten verschijnen wordt niet van elk bericht afzonderlijk de bron vermeld.


 1. WTO. De mislukking van de WTO top in Seattle heeft veel aandacht gekregen en is goed nieuws voor de campagne tegen genetische manipulatie. Het plan van de VS om een aparte WTO werkgroep over gentech in te stellen is getorpedeerd.
 2. Bt mais blijft lang actief in de bodem. In Nature 402 een studie van Prof Stotzky van de Universiteit van New York over de biologische activiteit van het Cry1Ab eiwit uit de Bt mais. In Bt planten worden verschillende Bt eiwitten gebruikt. Cry1Ab is een van de meest gebruikte. De overlevingsduur van dit eiwit is in bepaalde bodemsoorten veel langer dan gedacht. Wat precies de effecten op het bodemleven zijn moet verder onderzocht.
 3. Veel beweging in de "life-science" bedrijven. Zeneca en Novartis hebben besloten hun agro-afdelingen te fuseren. Beide bedrijven hebben een farmaceutische en een agrotak. Zeneca had al eerder dit jaar de farmaceutische tak gefuseerd met een Zweeds bedrijf. Nu volgt dus de fusie van de landbouwtak. Het nieuw ontstane bedrijf heet Syngenta, Novartis heeft 69% en Zeneca 31% van de aandelen. Verwacht wordt dat hiermee de invloed op de Amerikaanse markt vergroot kan worden.
 4. CaMV CaMV is de Engelse afkorting voor Bloemkoolmozaiekvirus. Een stukje DNA hiervan, de promotor, wordt in heel veel plantmanipulaties gebruikt om de vreemde genen goed tot expressie te laten komen. Een stevige discussie rond deze promotor is losgebarsten door een voorpublicatie over de mogelijke gevaren van CaMV. De studie is gedaan door prof. Mae Wan Ho, Angela Ryan en prof Joe Cummins, vooraanstaande critici van gentech. De voorpublicatie kan gevonden worden op http:www.scup.no/mehd/ho De reacties op: http://www.plant.uoguelph.ca/riskcomm/ Het antwoord op de reacties zijn wel gepubliceerd maar nog niet op een website. Meer info bij mij. (WdL).
 5. Vit. A Om het nut van gentech voor landen in het zuiden aan te tonen wordt veel geschermd met een rijst waarin Beta-caroteen (de voorloper van Vitamine A) wordt aangemaakt. De rijst bevat ook een verhoogd ijzergehalte. Merkwaardig genoeg is het gen dat de beta-caroteen aanmaakt afkomstig uit de Narcis, niet bepaald een voedingsgewas. De vitaminetekorten in Zuidelijke landen zijn met name een gevolg van de "Groene Revolutie" waarin veel lokale groente- en fruitgewassen werden vervangen door rijst en mais. Ook Monsanto wil nu een koolzaadolie met verhoogd beta caroteen aanmaken, om het consumentenvoordeel van gentech te bewijzen.
 6. Tasmanie blijkt een cruciale rol te spelen in de productie van gentech zaad voor Monsanto. Met name de produktie van gemanipuleerd koolzaad-zaad gebeurt in Tasmanie, zonder enige regulering, inspraak van of waarschuwing aan de bevolking. Ook in Oost Europa is Monsanto op deze manier actief.
 7. Europa's Milieu Commissaris Wallstrom kwam in opspraak met haar uitspraken dat als de gentechbedrijven beloven te etiketteren zij haar best wil doen om het de facto moratorium voor toelatingen in Europa op te heffen. De gentech-industrie juicht haar initiatief toe.
 8. Het Europees Parlement heeft scherpe kritiek geuit op het voorstel om een drempelwaarde van 1% te hanteren bij de import van gewassen die nog niet op de Europese markt zijn toegelaten. Het EP eist meer inspraak op de beslissingen rondom gentech.
 9. In Amerika is een "superzalm" ontwikkeld, de zalm groeit twee keer zo hard. Bedoeling is dat deze in 2001 op de markt komt, als de FDA het toelaat. Gemanipuleerde vis vormen een reeel gevaar voor wilde zalmpopulaties omdat de kans op ontsnapping erg groot is. Ook zonder gentech is de ontsnapping van vissen uit visboerderijen een groot probleem.
 10. Ook aan varkens wordt stevig geknutseld. Er is een varken ontwikkeld die 40% harder groeit in de eerste levensmaanden. Dit soort snelgroeitoepassingen wijzen erop dat gentech bij dieren niet alleen beperkt wordt tot het produceren van pharmaceutische producten.
 11. Naast de landbouwhuisdieren wordt ook geknutseld aan kleinere beestjes: insecten. Het idee achter het genetisch manipuleren van insecten is dat op deze manier landbouwplagen kunnen worden bestreden. Gezien de toenemende experimenten wordt nu gewezen op de noodzaak tot betere regulering.
 12. Canada heeft besloten dat er geen etikettering van gemanipuleerde producten hoeft te komen. Slechts vrijwillige etikettering volstaat volgens de Canadese overheid. De kritiek in Canada op de regering neemt toe. Ook Japan heeft de etiketteringseisen afgezwakt.
 13. De publieks hearings van de FDA zijn achter de rug. De laatste vond plaats in Oakland Californie. Maar liefst 1000 mensen protesteerden op straat tegen de huidge politiek van de FDA! Ook van publiek in de zaal en panelsprekers kreeg de FDA veel kritiek.
 14. Bij een andere demonstratie tegen gentech kwam opeens een groep tegendemonstranten tevoorschijn. Naar bleek waren deze "pro-gentech" demonstranten letterlijk ingehuurd door Burston Marstellar, het PR bureau van Monsanto. Ze waren afkomstig van een Baptisten kerk en kregen elk 50 gulden, als "onkostenvergoeding"
 15. Het verzet in de VS is snel groeiend. Uit een enquete bleek overigens dat slechts zeer weinig mensen in Amerika op de hoogte zijn van de huidige situatie. Zo wist slechts 3% van de ondervraagden dat de soja in hun voeding gemanipuleerd is.
 16. Een coalitie van organisaties in de VS, waaronder de Family Farm Coalition, heeft een aanklacht ingediend tegen Monsanto. De aanklacht was al aangekondigd maar is nu dus werkelijkheid. Monsanto wordt aangeklaagd wegens kartelvorming en voor het op de markt brengen van onvoldoende geteste (gemanipuleerde) produkten.
 17. De regering van India wil alle opties open houden met betrekking tot genetische manipulatie. Proeven worden gestimuleerd, commerciele introducties worden nog niet toegestaan. Landbouwbeleid in India wordt echter in eerste instantie bepaald door de deelstaten zelf.
 18. In Brazilië wordt de gemanipuleerde soja letterlijk binnengesmokkeld. Vanuit Argentinië komt de Monsanto soja het land in. Een deelstaat in Brazilië geeft premies voor de vernietiging van de Monsanto soja.
 19. TRIPS, Patenten en Intellectual Property Rights is veel verschenen. Hier een aantal websites.
  http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP1199.html
  http://www.southcentre.org/publications/index.htm
  http://www.inac.gc.ca/Ra/IntPro/intpro.html
  http://www.grain.org/adhoc.htm
  http://www.actionaid.org/campaigns/bio.html
  http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/index.htm
 20. Het Amerikaanse bedrijf DNA Technology Corp. wil, in samenwerking met Monsanto vanaf 2003 Roundup Ready Aardbeien op de markt brengen. Wie wil er immers geen heerlijk hapje verse glyfosaat?
 21. Ten slotte, de website van Professor Bullsh*t. Professor Bullsh*t & Associates (Dr. Halftruth and Professor Wilspin) delen regelmatig awards uit aan veelbelovende gentech"experts". Zie: http://www.members.tripod.com/~ngin/fav.htm
NPG-nieuwsm@il 1999.dec.15 (nr. 3)

© 1999 NPG. Patents Pending. ;-)

  Top Sub-menu Hoofdmenu.