p e r s b e r i c h t

Gezamelijk Persbericht 19 februari 2003


Nederlands Platform Gentechnologie
XminY Solidariteitsfonds
BothENDS
Vereniging Milieudefensie
Hivos

Gentech-voedsel: een extra risico !

Grote vraagtekens bij uitspraak WRR

Internationaal is er de laatste jaren een groeiende wetenschappelijke onenigheid omtrent de gezondheidsrisico's van genetisch veranderd voedsel.

Het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) reageert daarom verbaasd op de uitspraak gisteren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat er geen enkele reden zou zijn "om te veronderstellen dat genetisch gemodificeerde voedsel-ingrediënten door hun aard meer gezondheidsrisico’s met zich mee zouden brengen dan ander voedsel"

"Het debat over gezondheid is beslecht", zo stelt de WRR in haar rapport zelfs, op 18 februari.

Daartegenover waarschuwt de gezaghebbende "British Medical Association" nog in november 2002, dat er "grote noodzaak is voor uitgebreider risico-onderzoek naar de lange termijn effecten op gezondheid en milieu", voordat veldproeven mogen worden uitgebreid (laat staan toelating van producten voor consumptie door mensen).

Het NPG meent te weten dat gentech-voeding, mede door het experimentele stadium van de techniek, altijd een extra toegevoegd risico met zich meebrengt, en zal de Nederlandse Regering hier nogmaals extra op wijzen en vragen om strenge toepassing van het voorzorgsprincipe. Tal van vooraanstaande deskundigen zijn eveneens deze mening toegedaan:

Duitse onderzoeksgroepen hebben DNA van gentech-maïs aangetoond in het vlees van kippen en in melk van koeien, terwijl voorheen altijd verondersteld werd dat DNA in de maag volledig afgebroken werd.

Dr Mae-wan Ho (Open University UK) waarschuwt dat virus-bestanddelen ingebracht in gentech-voedsel zogenaamde "slapende virussen" mogelijk zouden kunnen reactiveren, of ook wel zouden kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe "supervirussen". (Zoiets kan men niet verwachten te detecteren met een simpele vailigheidsanalyse.)

Dr Vyvyan Howard (Liverpool University) stelt dat gentech-voedsel even grondig getest zou moeten worden als medicijnen. (kosten $400 miljoen).

Wijlen Dr. George Wald (Harvard University, Nobelprijswinnaar) waarschuwde dat gentech potentieel kan leiden tot nieuwe vormen van kanker.

Professor Richard Lacey (Leed University) stelt dat gentech voedselproducten juist grotere risico's in zich dragen.

Professor Michel Haring (Universiteit van Amsterdam): "Het blijkt duidelijk dat genetische modificatie een experimentele techniek is, waarvan de consequenties voor een plant nog grotendeels onduidelijk zijn."

Internationaal: "Geen van de gentech-voedingsmiddelen op de markt kan als veilig beschouwd worden" stellen meer dan 200 wetenschappers in een open brief.

Het Nederlands Platform Gentechnologie ziet nog geen tekenen van "een wetenschappelijk debat dat beslecht" zou zijn. Wie op zoek is naar de voorwaarden voor productieve, ecologisch verantwoorde landbouw kan geld en energie beter investeren in vergroting van de wetenschappelijke kennis omtrent risico-arme technologieën zoals de biologische landbouw.

Het secreatariaat van Het Nederlands Platform Gentechnologie,

e-mail: info@platformgentechnologie.nl Telefoon 020-6684085

www.platformgentechnologie.nl

Noten voor de redactie:

Het 305 pagina's tellende rapport van de W.R.R. meldt zonder verdere onderbouwing (p. 147):

"Voor het bredere publiek is de eigen gezondheid nog steeds het belangrijkste motief als het gaat om de waardering van biotechnologietoepassingen in de voeding. De wetenschappelijke discussie hierover is inmiddels beslecht. Er zijn geen wetenschappelijke gronden om de technologie als zodanig als gevaarlijk te beoordelen. De gezondheidsrisico's van specifieke toepassingen zijn beheersbaar door gebruik van de bestaande analysetechnieken."

 

Referenties:

Persbericht en rapport van W.R.R. dd 18-feb-2003
www.wrr.nl/ne/persbericht.php?id=15
www.wrr.nl/ne/rapporten.php

Britisch Medical Association
www.bma.org.uk/ap.nsf/Content/gmcrops?OpenDocument&Highlight=2,crop

DNA van gentech-mais in kippen
www.psrast.org/dnauptakechick.htm

Zorgen geuit door wetenschappers
http://members.tripod.com/~ngin/foodstatements.htm
http://members.tripod.com/~ngin/articleMMo.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/278354.stm
http://news.bbc.co.uk/olmedia/275000/audio/_278220_howard_today.ram (audio)
www.twnside.org.sg/title/service1.htm

Open brief van wetenschappers
www.psrast.org/psrlet.htm

"Laat de plant in haar waarde", Michel A. Haring, UvA. (rede 20-4-2001)

"Slipping through the regulatory net" - Mae-Wan Ho, Angela Ryan, Joe Cummins en Terje Traavik

(gezondheidsrisico's van loslaten van 'losse' nucleinezuren in het milieu . TWN 2001, isbn nummer 983-9747-74-6)

Achtergronden geciteerde wetenschappers:

- Dr Mae-wan Ho, Geneticist and Biophysicist, Open University

- Dr Vyvyan Howard, a toxipathologist at Liverpool University

- Wijlen Dr. George Wald, Nobel Laureate and Higgins Professor of Biology, Harvard University

- Professor Richard Lacey, microbiologist, medical doctor, and Professor of Food Safety at Leeds University

- Professor Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie, Universiteit van Amsterdam

  Top Sub-menu Hoofdmenu.