Nederlands Platform Gentechnologie (NPG)

Samenstelling en organisatie

Het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) is een open platform van zowel individuen als maatschappelijke organisaties die de ontwikkelingen op het gebied van gentechnologie kritisch volgen, ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek:
Milieu, Zuid-Noordverhoudingen, Dierenwelzijn, Natuurbehoud, Sociaal, Agrarisch of gewoon als nadenkend burger .

Via overleg, informatieuitwisseling en consensusvorming bepalen de betrokkenen de doelen die zij gezamelijk onder de vlag van het NPG willen nastreven, echter zonder dat het NPG hierbij de taak heeft, om telkens alle aangesloten organisaties te vertegenwoordigen. Organisaties, die zelf zich niet primair met gentechnologie bezighouden, kiezen er vaak juist wel voor om zich door het NPG te laten vertegenwoordigen.
Het NPG heeft daartoe een werkorganisatie opgericht, Stichting NPG, die financiën beheert en het platform ten dienste staat als secretariaat en uitvoerend bureau. Het NPG streeft er naar, om niet financieel afhankelijk te zijn van instanties die op een of andere manier verstrengeld zijn met de bedrijven die gentechnologie toe- en onpassen.

Gentechnologie, ook wel genoemd moderne biotechnologie is naast diagnostische en analyse technieken vooral bekend vanwege haar belangrijke deelterrein: genetische manipulatie of (ter geruststelling) genetische modificatie (GM). GM is een technologie die een heel grote impact kan hebben op onze samenleving en ons eco-systeem, zowel in goede als in slechte zin.
Het scala van deelterreinen omvat: medisch onderzoek; medische behandelmethoden; orgaantransplantaties; patenten op genen, planten, dieren en micro-organismen; landbouw; voedsel; gezondheid; wereldwijde machtsverhoudingen; handels-liberalisatie; milieu en natuur.

Bestaansgeschiedenis van het NPG

In 1997 hebben diverse organisaties die al enkele jaren met gentechnologie bezig waren de eerste stappen naar samenwerking gezet.

In 1998 is onder de naam Nederlandse Coalitie tegen Patenten op Leven in Europees verband campagne gevoerd om te voorkomen dat de EU Richtlijn voor de Bescherming van Biotechnologische Uitvindingen (Patenten op Leven) zou worden aangenomen zonder dat hierin voldoende bescherming geboden wordt tegen misbruik door bedrijven ten opzichte van het collectief bezit: de rijkdom en vrije toegankelijkheid van genetisch materiaal, en ten opzichte van kennis van inheemse volkeren die zonder enige redelijke vergoeding door derden zich toegeeigend zou kunnen worden.
Mede door het democratisch tekort in Europa is het de Nederlandse Europarlementariers niet gelukt dit te bewerkstelligen, en werd de Richtlijn aangenomen in mei/juni 1998. Wèl hebben de Nederlandse Tweede Kamer en Regering in Oktober 1998 beroep aangetekend tegen de Richtlijn. Uitspraak wordt zomer 2000 verwacht. In 1999 is de Nederlandse Coalitie tegen Patenten op Leven omgedoopt tot Nederlands Platform Gentechnologie.

In januari tot april 1999 is vanuit het platform samen met anderen een zeer breed gedragen oproep aan de politiek tot stand gekomen voor een dubbelvoudig moratorium op genetisch gemanipuleerd voedsel (markttoelating en teelt in het open veld). Deze oproep is overgenomen door de kleinere partijen in de Tweede Kamer, maar haalde geen meerderheid destijds. Om de argumentatie voor dit moratorium te versterken heeft het NPG in september 1999 (samen met Vereniging Milieudefensie) een symposium georganiseerd met als voornaamste spreker Dr. Pusztai, die onderzoek heeft gedaan naar de voedselveiligheid van gentech-voeding en concludeert dat er veel meer onderzoek nodig is om veiligheid te garanderen dan de overheid tot nu toe nodig heeft geacht.


1 maart / 18 november 2000

 
  Top Sub-menu Hoofdmenu.